Adres odbioru

Oddający
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj

Osoba kontaktowa

Nazwisko
Telefon
E-mail

Możliwe godziny przeładunku

Od
do
Uwagi

Opakowanie

IBC 300 L
Ilość
Nr UN
Materiał wypełniający
Producent materiału wypełniającego
Rodzaj palety
Producent IBC
IBC 600 L
Ilość
Nr UN
Materiał wypełniający
Producent materiału wypełniającego
Rodzaj palety
Producent IBC
IBC 800 L
Ilość
Nr UN
Materiał wypełniający
Producent materiału wypełniającego
Rodzaj palety
Producent IBC
IBC 1000 L
Ilość
Nr UN
Materiał wypełniający
Producent materiału wypełniającego
Rodzaj palety
Producent IBC

Warunki ramowe

Akceptujemy wszystkie znane standardowe marki IBC!

  • Proszę sprawdzić zgodność Państwa zbiorników IBC z warunkami odbioru na odwrocie.
  • Prosimy przygotować do wysyłki przeznaczone do odbioru zbiorniki IBC wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do odbioru przez PACKONE. Podane na formularzu Ticket ilości muszą zgadzać się z ilościami podanymi w liście przewozowym. Przeładunek dokonywany jest przez Oddającego.
  • Odbiór następuje od minimalnej ilości 4 zbiorników IBC (Norwegia i Szwecja min. 8 zbiorników). Zebranie następuje - bez wcześniejszego awizowania - w ciągu 30 dni po pisemnym wpływie PACKONE Ticket. Jeśli IBL o wielkości 300 l są zarejestrowane do odbioru, minimalna ilość wynosi 8 IBC (Norwegia i Szwecja 16 IBC).
  • PACKONE Ticket Service obowiązuje w regionach: Norwegia (na południe od Steinkier), Szwecja (na południe od Gävle), Finnlandia (na południe od Lahti), Wielka Brytania, Dania, kraje Beneluxu, Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, Włochy (na północ od Rzymu - Ankony), Hiszpania, Portugalia, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, Rumunia i Słowenia. Dla pozostałych, nie wymienionych tutaj krajów i regionów jak i wszystkich wysp obowiązują szczególne warunki zwrotu.
  • Odbierający zastrzega sobie prawo do obciążenia Oddającego kosztami (transportu, pozostałości...) nieodpowiednich zbiórek.
  • Oddający deklaruje akceptację warunków odbioru i zapewnia wiążącym prawnie podpisem, że oddane przez niego zbiorniki IBC odpowiadają tym warunkom.

Warunki zwrotu

  • Nadawca deklaruje zgodę na odbiór zbiorników IBC przeprowadzony przez PACKONE Collect.
  • Zbiornik IBC musi być w pełni opróżniony, tzn. nie kapać, oczyszczony z substancji stałych oraz z resztek masy szpachlowej.
  • Wszystkie oryginalne zamknięcia i armatury muszą być szczelnie zamknięte.
  • Tablice identyfikacyjne muszą być zamontowane zgodnie z przepisami oraz być sprawne.
  • Zgodnie z oryginalnym etykietowaniem muszą być zawarte informacje na temat ostatniego materiału wypełniającego oraz odpowiadać przepisom transportowym. Nie mogą być nieczytelne lub nie może ich brakować.
  • Oznaczenie UN zbiornika IBC musi być widoczne i aktualne.
  • Palety i ramy metalowe muszą nadawać się do ponownego użycia, tzn. nie być zdeformowane lub złamane, nie mogą wykazywać dużych uszkodzeń spowodowanych korozją. Wewnętrzny zbiornik nie może być uszkodzony.
  • Zbiornik IBC nie może być używany niezgodnie z przeznaczeniem, napełniany innymi materiałami wypełniającymi niż zgodnymi z przeznaczeniem lub innymi niż podanymi na etykiecie.
  • Zbiorniki IBC opróżnione z substancji mutagennych i/lub powodujących nowotwory mogą być odbierane jedynie przed wcześniejszym uzgodnieniem.
  • Zbiorniki IBC z pozostałościami substancji toksycznych w rozumieniu przepisów ADR/RID lub aktualnie obowiązującego zarządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych mogą być odbierane wyłącznie po wcześniejszej dekontaminacji wzgl. neutralizacji.
  • Dekontaminowany zbiornik IBC należy oznaczyć jako taki (etykieta, nadruk, znak kontrolny itp.).
  • W przypadkach, w których zbiornik IBC zawiera silnie podrażniające lub pachnące materiały wypełniające, od oddającego może być również wymagana wcześniejsza dekontaminacja.
  • We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach poświadczenie dekontaminacji należy przedstawić razem ze zbiornikami IBC. Na żądanie oddający przedstawia odpowiednie karty bezpieczeństwa (MSDS) ostatniego materiału wypełniającego.
  • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia używanych pojemników IBC stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia i / lub środowiska.
  • Dotrzymanie warunków przyjęcia zwrotu oraz stopień zdolności do regeneracji są ustalane po sprawdzeniu w zakładzie. To zakwalifikowanie jest wiążące.
  • Podpisujący zgadza się, aby przejąć, jak niżej wymieniono, koszty za zbiorniki IBC, które nie odpowiadają wcześniej wymienionym warunkom odbioru:
    • koszty transportu (częściowe koszty transportu za odbiór i dostawę zwrotną)
    • utylizację materiału (obecnie 50,00 € za zbiornik IBC)
    • utylizację wszelkich pozostałości wypełnienia (aktualnie 1,75 €/kg)
    • koszty transportu powstałe w wyniku próżnych dojazdów również obciążają nadawcę formularza Ticket.
  • Oddający jest odpowiedzialny za właściwe i pełne przeładowanie zbiorników IBC.
Wraz z przesłaniem tej wiadomości e-mail zamawiają Państwo wiążąco odbiór wyżej wymienionych zbiorników IBC przez PACKONE-Service. Otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Poprzez to potwierdzenie zamówienia zawarta zostaje umowa.